โรงพยาบาลขุขันธ์

โทร.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

อีเมล

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
ITA ปีงบประมาณ 2567

 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 
MOIT_1.1บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง.pdf
MOIT_1.2คำสั่ง_มาตรการ_กลไก.pdf
MOIT_1.3_กรอบแนวทางการเผยแพร่.pdf
MOIT_1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขุขันธ์
MOIT_2.1บันทึกข้อความลงนามรับทราบ.pdf
MOIT_2.2มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
MOIT2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT2.1.1ผู้บริหารหน่วยงาน
MOIT2.1.2นโยบายของผู้บริหาร
MOIT2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
MOIT2.1.5_กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
MOIT2.1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
MOIT2.1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
MOIT2.2_วิสัยทัศน์_พันธกิจ_MOPH
MOIT2.3_พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม_พ.ศ.2562
MOIT2.4_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน_พ.ศ.2564
MOIT2.5_ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
MOIT2.6_อินโฟกราฟกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
MOIT2.7_ยุทธศาสตร์ฯแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
MOIT2.7_ยุทธศาสตร์ฯแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ
MOIT2.8_ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT2.8.1_นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
MOIT2.9_แผนปฏิบัติการประจำปี2567
MOIT2.11_แผนการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี_2567
MOIT2.11.1ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี_2567
MOIT2.12_คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
MOIT2.13_คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT2.14_คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
MOIT2.18.1_การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี_2566
MOIT2.18.2_แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี_2567
MOIT2.18.3ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2567
MOIT2.18.4_ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ
MOIT2.1.3โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT2.1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT2.16_รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
MOIT2.17_รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชขอบ
MOIT2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
MOIT3-2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566
MOIT3-3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
MOIT3-1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

MOIT_4.1.1_บันทึกข้อความทีผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
MOIT_4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT_4.1.3 แผนเงินบำรุงปี_2567
MOIT_4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT-4.1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT-4.2.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของกรจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
MOIT_4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT-4.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT_4.3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
MOIT_4.3.2 ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
MOIT-4.3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน


 ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โรงพยาบาลขุขันธ์